https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/issue/feed Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія 2018-02-01T14:54:28+00:00 Азаров Олексій Дмитрович azarov2@vntu.edu.ua Open Journal Systems <p>Журнал публiкує новi теоретичнi та практичнi результати в галузі технiчних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану важливих наукових проблем, огляди наукових конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ.</p> <p><strong>Розділи журналу:</strong></p> <ul> <li class="show">Біологічні та медичні прилади і системи</li> <li class="show">Інформаційні технології</li> <li class="show">Комп`ютерні системи та компоненти</li> <li class="show">Математичне моделювання та обчислювальні методи</li> <li class="show">Прилади і методи контролю та визначення складу речовини</li> <li class="show">Радіовимірювальні прилади</li> </ul> https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/682 Оцінювання якості зображень томограм макулярної області сітківки ока 2018-02-01T14:51:12+00:00 Сергій Володимирович Павлов psv@vntu.edu.ua Йосип Романович Салдан ysaldan@bk.ru Леонід Іванович Тимченко timchen@list.ru Діна Вікторівна Вовкотруб a@vntu.ua Наталія Іванівна Кокряцька nkokriatska@gmail.com Дмитро Сергійович Степанюк dmytro.stepaniuk@gmail.com Сергій Макарович Злепко zlepko@ukr.net <p>Робота присвячена практичному підтвердженю доцільність застосування методів корекції яскравості зображення, у випадку його загального затемнення, а також методики нерізкого маскування для підвищення чіткості зображення. Встановлено кращу якість видалення періодичного шуму медіанною фільтрацією порівняно з адаптивною вінерівською фільтрацією. Для виконання фільтрації виконано перетворення, які ґрунтуються на тому, що інтенсивність зображення змінюється в просторових координатах повільніше, ніж функція перешкоди. У методах фільтрації при оцінці реального сигналу в деякій точці кадру беруться до уваги деяку множину сусідніх точок, скориставшись певною схожістю сигналу в даних точках. Практично підтверджено доцільність застосування методів корекції яскравості зображення, у випадку його загального затемнення, а також методики нерізкого маскування для підвищення чіткості зображення. Встановлено кращу якість видалення періодичного шуму медіанною фільтрацією порівняно з адаптивною вінерівською фільтрацією. Практично визначено невелику перевагу у швидкості виконання адаптивної вінерівської фільтрації над медіанною фільтрацією в пакеті MATLAB, тому дану особливість потрібно враховувати при створенні нових методів просторового оброблення зображень, які будуть використовувати вищеназвані фільтри</p> 2017-12-20T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/683 Метод виділення контурів біомедичних зображень із використанням фільтрів та критерії їх ефективності 2018-02-01T14:51:46+00:00 Сергій Володимирович Павлов psv@vntu.edu.ua Йосип Романович Салдан a@vntu.ua Сергій Макарович Злепко zlepko@ukr.net Леонід Іванович Тимченко timchen@list.ru Наталія Іванівна Кокряцька nkokriatska@gmail.com Діна Вікторівна Вовкотруб a@vntu.ua Дмитро Сергійович Степанюк dmytro.stepaniuk@gmail.com <p>Робота присвячена розділенню фону і об’єкта біомедичного зображення. Розглянути аналіз на прикладі біомедичного зображення, обробленого за допомогою розробленого програмного забезпечення «Аналізатор біомедичних зображень». Розглянути значення критерію PSNR та нормованої кореляції NK для запропонованого програмного забезпечення. Із результатів аналізу ефективності слід відзначити, що значення критерію PSNR та нормованої кореляції NK для запропонованого програмного забезпечення вищі, ніж для інших, а середньоквадратичне відхилення MSE та нормоване серед ньоквадратичне відхилення NMSE нижчі, що свідчить про більш точне відтворення зображення із чіткими перепадами та більш якісне й точне відтворення зображення запропонованим методом. Таким чином, гістограма біомедичного зображення, обробленого за допомогою програмного забезпечення «Аналізатор біомедичних зображень» має чіткий розрив, на відміну від гістограм зображень оброблених відомими методами, в яких спектр яскравостей залишився неперервним. Це свідчить про чітке розділення фону і об’єкта біомедичного зображення.</p> 2017-12-20T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/684 Розробка евристичного сканеру антивірусної програми на основі аналізу РЕ-структури файлу 2018-02-01T14:52:18+00:00 Світлана Юріївна Гавриленко a@vntu.ua Маргарита Сахівна Мельник a@vntu.ua Віктор Володимирович Челак a@vntu.ua <p>Розглянуто методи побудови антивірусних програм, їх переваги та недоліки. Проаналізовано РЕ-структуру шкідливого та безпечного програмного забезпечення. Знайдено&nbsp; АРІ-функції та строки,&nbsp; притаманні цим файлам та виділено частину із них для подальшого аналізу. Виділені ознаки&nbsp;&nbsp; використано в якості вхідних даних системи нечіткого виведення. Розроблено модель евристичного аналізатора на базі методу нечіткої логіки Мамдані та проведено тестування розробленої системи. Отримані результати досліджень показали можливість використання розробленої системи ідентифікації шкідливого програмного забезпечення в евристичних аналізаторах систем виявлення вторгнень</p> 2017-12-20T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/685 Високолінійні спеціалізовані струмові дзеркала з давачами рівня сигналу 2018-02-01T14:52:37+00:00 Олексій Дмитрович Азаров a@vntu.ua Максим Романович Обертюх a@vntu.ua <p>У статті запропоновано нові підходи до побудови високолінійних спеціалізованих струмових дзеркал. Запропоновано схемотехнічні рішення побудови відбивачів струму із покращеними характеристиками, такими як висока лінійність передатної характеристики і збільшений вихідний опір. За допомогою комп’ютерного моделювання отримані кількісні значення цих характеристик, які демонструють значне їх покращення. Наведено рекомендації для побудови перетворювачів струм-струм (напруга-струм) на базі вказаних струмових дзеркал.</p> 2017-12-20T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/687 Хмарна система обміну електронними грошима на основі алгоритму частково гомоморфного шифрування 2018-02-01T14:52:51+00:00 Роман Наумович Квєтний a@vntu.ua Євгеній Олександрович Титарчук a@vntu.ua <p>В роботі проведено аналіз криптографічної стійкості частково гомоморфного відносно операції додавання алгоритму шифрування на основі еліптичних кривих. Показано складність вирішення задачі дискретного логарифмування на еліптичній кривій при використанні ρ-методу Поларда.Наведено математичну модель, що визначає криптографічну стійкість базового асиметричного алгоритму шифрування на еліптичних кривих. Визначено математичну модель, що демонструє спрощення задачі дискретного логарифмування на еліптичній кривій при збільшенні кількості елементів гомоморфного додавання, відносно базового алгоритму асиметричного шифрування. Визначено криптографічну стійкість алгоритму частково гомоморфного шифрування на основі еліптичних кривих.</p> 2017-12-20T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/688 Ідентифікація параметрів газу-теплоносія в комп’ютерній моделі нагріву та охолодження насадки доменного повітронагрівача 2018-02-01T14:53:06+00:00 Олена Іванівна Кобиш lena.kobysh@gmail.com Олександр Ісакович Сімкін simkin@ukr.com <p>В роботі проаналізовано процеси теплообміну при нагріві та охолодженні насадки доменного повітронагрівача як регенеративного апарату. Проведено ідентифікацію параметрів газу-теплоносія з визначенням дійсного об’єму газового середовиша в поточному шарі насадки шляхом дроблення часового кроку в процесі комп’ютерного моделювання. Розрахунок обсягу рухомого газу-теплоносія, ускладнений зміною швидкості газового середовища в залежності від поточної температури, дозволяє визначити кількість тепла, яке отримає доменне дуття при роботі повітронагрівача в режимі нагріву дуття. У статті досліджено збіжність теплового балансу насадки та проведено порівняльний аналіз результатів моделювання з експериментальними даними, на основі чого зроблено висновок про адекватність та достовірність розробленої комп’ютернї моделі.</p> 2017-12-20T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/689 Математична модель бездротового сегменту комп’ютерної системи критичного застосування 2018-02-01T14:53:26+00:00 Оксана Валентинівна Ліпчанська a@vntu.ua <p>Описана розробка математичної моделі сегмента комп'ютерної системи критичного застосування для аналізу процесу передачі мультимедійних даних з використанням мережі 4G. Наведено опис архітектури сегмента комп'ютерної системи критичного застосування, особливості передачі мультимедійних даних і керуючих повідомлень по фізичним висхідним і низхідним каналах мережі 4G. При розробці математичної моделі бездротового сегмента був застосований принцип декомпозиції. Для моделювання процесів застосована система масового обслуговування. В роботі проведено аналіз ймовірності виникнення помилок при передачі мультимедіа даних в залежності від інтенсивності переданих даних при певній кількості одночасно підключених мобільних станцій до базової станції.</p> 2017-12-20T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/690 Аналіз обчислювального процесу в нейромережевому класифікаторі 2018-02-01T14:53:40+00:00 Тетяна Борисівна Мартинюк martyniuk.t.b@gmail.com Антон Вікторович Маслій anton.maslii@gmail.com <p>Використання нейромережевих технологій при створенні експертних систем показало їх перспективність для медичного діагностування захворювань при значній кількості симптомів. Базова модель нейромережевого класифікатора зумовила використання дискримінантного аналізу для процесу класифікації. В роботі розглянуто вдосконалений варіант класифікатора на базі нейромережі Хеммінга. Вдосконалення стосується усунення одного зі зворотних латеральних зв’язків у кожного нейроподібного елемента останнього шару нейромережі. Це призвело до спрощення структури класифікатора. Імітаційне моделювання класифікаційного процесу проводилось на прикладах з медичного діагностування. Воно показало проскорення процесу класифікації майже у 2 рази у порівнянні з класичним варіантом цього процесу</p> 2017-12-20T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/691 Комплекс математичних моделей процесу розробки програмного забезпечення 2018-02-01T14:53:57+00:00 Сергій Геннадійович Семенов s_semenov@ukr.net Кассем Халіфе en_kh_kassem@hotmail.com <p>У статті представлений комплекс математичних моделей основних етапів процесу розробки програмного забезпечення. При моделюванні були використані основні положення і досвід використання гнучких методологій розробки програмного забезпечення. Основною метою математичного моделювання є дослідження можливостей оптимізації розробки програмного забезпечення з урахуванням факторів і показників безпеки. В результаті розроблені моделі ініціалізації і реалізації функціоналу програмного забезпечення.</p> 2017-12-20T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/692 Імітансний суматор 2018-02-01T14:54:10+00:00 Микола Антонович Філинюк a@vntu.ua Людмила Броніславівна Ліщинська a@vntu.ua Олександр Олександрович Лазарєв a@vntu.edu.ua Володимир Петрович Стахов a@vntu.edu.ua <p>В роботі наведено обґрунтування схеми імітансного суматора, побудованого на основі імітансних суматорів за модулем 2, елементів «І» та «АБО». Запропоновано математичну модель імітансного суматора, досліджені діапазони вхідних і вихідних імітансів. Запропоновано рекомендації для забезпечення високої завадостійкості при роботі схеми. Проведено моделювання роботи схеми імітансного суматора за умови всіх можливих вхідних логічних станів за допомогою програмного пакета AWR Design Environment 9.00, а також запропонована топологія імітансного суматора, побудована на мікросмужкових лініях передачі.</p> 2017-12-20T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/686 Оцінювання достовірності контролю токсичності стічних вод мультиспектральним методом з використанням нейромережі 2018-02-01T14:54:28+00:00 Сергій Михайлович Кватернюк a@vntu.ua <p>У роботі вдосконалено систему контролю індексу токсичності стічних вод за допомогою мультиспектрального методу з використанням біоіндикації по фітопланктону та нейромережі для обробки результатів. Розв’язання оберненої оптичної задачі для опосередкованого вимірювання параметрів середовища на основі мультиспектрального методу здійснено за допомогою нейромережі на основі багатошарового персептрона з одним прихованим шаром, багатошарового персептрона з двома прихованими шарами, мережі з радіальною базисною функцією, узагальненої регресійної нейромережі. Оцінено достовірність контролю токсичності та ймовірності помилок першого і другого роду.</p> 2018-02-01T00:00:00+00:00 ##submission.copyrightStatement##