https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/issue/feed Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія 2018-09-14T15:32:30+03:00 Азаров Олексій Дмитрович azarov2@vntu.edu.ua Open Journal Systems <p>Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є&nbsp;науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт&nbsp;на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.&nbsp;Заснований у липні 2004 року&nbsp;(постанова ВАК України № 2-05/1 від 19.01.2006 року, повторна реєстрація, постанова ВАК України № 1-05/3 від 08.07.2009 року, повторна реєстрація, постанова ВАК України № 261 від 06.03.2015 року).</p> <p>Журнал публiкує новi теоретичнi та практичнi результати в галузі технiчних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану важливих наукових проблем, огляди наукових конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ.</p> <p>Розділи журналу:</p> <p>- Біологічні та медичні прилади і системи<br>- Інформаційні технології<br>- Комп`ютерні системи та компоненти<br>- Математичне моделювання та обчислювальні методи<br>- Прилади і методи контролю та визначення складу речовини<br>- Радіовимірювальні прилади</p> https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/701 ОБРОБЛЮВАННЯ СИГНАЛУ ЕКГ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОЛІНОМІВ ЛЕЖАНДРА 2018-06-18T07:57:30+03:00 Анатолій Ярославович Кулик k@t.ua <p>Запропонована структура пристрою, яка дозволяє здійснювати реєстрацію ЕКГ комп’ютерною системою в режимі програмного опитування. Пропонується математичний апарат для розрахунку параметрів компонентів комп’ютерної системи, а також мінімальної кількості зареєстрованих значень. Запропонований алгоритм фільтрації високочастотних складових з використанням поліноміальних ортогональних функцій Лежандра на базі алгоритму апроксимації.</p> 2018-05-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/702 НОВІ МЕТОДИ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ЗОБРАЖЕНЬ ДЛЯ ВІДСТЕЖЕННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ МНОЖИН БІОЛОГІЧНИХ ОБ'ЄКТІВ 2018-06-18T07:57:39+03:00 Олександр Іванович Нікольський nikolskyy@i.ua Йосип Йосипович Білинський yosyp.bilynsky@gmail.com Олександр Олександрович Лазарєв alexander.lazarev.vntu@gmail.com Володимир Григорович Красиленко t@t.ua <p>Дослідження алгоритмів для відстеження динаміки руху різних біологічних об'єктів є актуальним. На вибір оптимальних методів і алгоритмів відстеження об'єктів, для конкретного завдання, сильно впливають особливості і характеристики цих об'єктів і умови їх візуалізації. Тому, щоб автоматизувати процеси адаптації алгоритмів розпізнавання-відстеження, в статті розглядаються кілька варіантів алгоритмів для стеження за об'єктами реалізованими в проектах Labview. Специфіка цих об'єктів, умови їх візуалізації і параметри моделі сильно впливають на вибір методів і алгоритмів, які є оптимальними для конкретного завдання. Тому в цій статті для автоматизації процесів адаптаційних алгоритмів розпізнавання-відстеження запропоновано кілька алгоритмів попередньої обробки кадрів з використанням інструментів NI Labview і Vision Assistant. Попередня обробка включала вирівнювання загальної фонової яскравості зображення, усунення високочастотного шуму і різних артефактів (виділені області, проміжки, переломи) з вихідного зображення, контрастності, порогового значення, бінаризації і інших функціональних перетворень. Проекти дозволяють швидко змінювати шаблони для навчання і перепідготовки системи. Вони адаптуються до швидкості об'єктів і статистичних характеристик шуму в зображеннях. У статті обговорюються нові методи попередньої обробки зображень для алгоритмів, які відстежують динаміку руху різних біологічних об'єктів. Будуть представлені і проаналізовані експерименти, проведені для тестування трекерів на реальних відеофайлах.</p> 2018-05-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/694 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВІДКРИТОГО, ВІЛЬНОГО ТА КОМЕРЦІЙНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2018-06-18T07:58:07+03:00 Станіслав Сергійович Великодний velykodniy@gmail.com Олена Сергіївна Тимофєєва hellena1985th@gmail.com Світлана Сергіївна Зайцева-Великодна svetlana.zaytseva@gmail.com Костянтин Євгенович Нямцу v@t.ua <p>У статті проводиться порівняння програмних продуктів, що взяті на безкоштовній основі, програмних продуктів, що поширюються за вільними ліцензіями із відкритим кодом, та комерційних розробок. Аналіз виконано за результатами дослідження реальних даних попиту, на підставі вивчення більш ніж двох сотень найпопулярніших продуктів від компаній-розробників ПЗ. Результати візуалізовано у вигляді побудованих гістограм, що містять чинники переваг та недоліків у відповідному процентному співвідношенні, та сформованих таблиць, що наочно розмежовують вивчені властивості ПЗ. Виконання всебічного аналізу різних видів ПЗ дозволяє остаточно визначити межі понять: відкрите, вільне чи комерційне ПЗ. Результат аналізу стане у пригоді при виділенні переваг чи недоліків по кожному із видів ПЗ. Цей набір властивостей забезпечить однозначність обрання компанією або фірмою того чи іншого виду ПЗ для задоволення конкретного функціонального галузевого набору.</p> 2018-05-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/700 ЗАСОБИ ТА МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ ДАНИХ МІКРОСЕРВІСНОЇ СИСТЕМИ 2018-06-18T07:58:26+03:00 Тетяна Іванівна Трояновська tetianatroianovska@gmail.com Людмила Анатоліївна Савицька ludik0304@gmail.com Володимир Леонідович Комаров vovikems@gmail.com <p>Дана робота присвячена дослідженню методів та засобів для комплексного моніторингу додатків, що побудовані за принципами мікросервірсої архітектури з метою швидкої локалізації проблем у роботі таких систем. Зокрема, виконано аналіз основних засобів збирання інформації про роботу мікросервісних додатків; аналізу цієї інформації, її систематизації та класифікації; виконано аналіз технологічного стеку для графічного відображення зібраної інформації з метою подальшого моніторингу та вмконання аналітики; розглянуто найбільш критичні задачі у впровадженні моніторингу мікросервісної системи; запропоновано модель роботи частини мікросервісної системи, що призначена для аналізу логів, системних звітів.</p> 2018-05-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/699 ВИСОКОЛІНІЙНІ ДВОТАКТНІ БАЛАНСНІ БУФЕРИ НАПРУГИ НА БІПОЛЯРНИХ ТРАНЗИСТОРАХ 2018-09-14T15:32:30+03:00 Олексій Дмитрович Азаров azarov2@vntu.edu.ua Максим Романович Обертюх maxx331@mail.ru <p>У статті розглянуті і проаналізовані схеми високолінійних швидкодіючих двотактних буферів напруги, побудованих на біполярних транзисторах. Обґрунтована актуальність і практична доцільність створення даного типу буферів напруги для отримання низької похибки лінійності й високої швидкодії. Запропоновано підхід до побудови буферів напруги, який базується на застосуванні відбивачів струму, які функціонують у двотактному балансному режимі. Розглянуто і проаналізовано наступні двотактні буфери напруги: найпростіша схема; схема із вхідними підсилювальними каскадами; схема із компенсацією вхідного струму; схема із вхідними каскадами на складених транзисторах Шиклаї. Для вказаних схем складені математичні моделі таких статичних характеристик як: малосигнальний коефіцієнт передачі напруги, похибка масштабу передатної характеристики, вхідний опір і навантажувальна здатність. Запропоновані буфери напруги зі зменшеним вихідним опором для чого додатково в схему введено двотактні підсилювачі постійного струму, охоплені глибоким від’ємним зворотнім зв’язком. Здійснено комп’ютерне моделювання статичних і динамічних характеристик запропонованих схем буферів напруги, зроблено порівняльний аналіз отриманих результатів і надано рекомендації щодо їх використання.</p> 2018-05-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/698 НОРМУВАННЯ ІНДЕКСІВ ВІДТВОРЮВАНОСТІ ТА ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ АБО ВИРОБНИЧИХ ПОСЛУГ 2018-06-18T07:59:04+03:00 Олександр Миколайович Васілевський o.vasilevskyi@gmail.com Володимир Миколайович Дідич didichvladimir@gmail.com Олександр Сергійович Слободянюк mr.alex.smile95@gmail.com <p>Запропоновано методику оцінки частки ймовірності можливої появи бракованої продукції або невідповідності виробничої послуги на основі індексів придатності і відтворюваності виробничого процесу. Індекс відтворюваності рекомендовано розраховувати на основі СКВ, що може бути встановлене за середнім розмахом контрольної карти та меж поля допуску. При цьому виробничий процес обов’язково має бути у стані статистичної керованості. Індекс придатност не може бути розрахованим на основі характеристик контрольної карти, а розраховується виключно на основі загального СКВ, що розраховується за формулою Бесселя та меж поля допуску. При цьому виробничий процес не обов’язково має бути статистично керованим. Висновок про придатність чи непридатність пробукції (виробничих послуг) здійснюється на основі значення індексів відтворюваності та придатності, які можуть набувати значень менших або більших одиниці. На основі отриманих значень цих індексів встановлюється можлива частка появи продукції або характеристик виробничого процесу, що не відповідають встановленим вимогам.</p> 2018-05-31T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##