https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/issue/feed Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія 2018-10-25T12:01:07+03:00 Азаров Олексій Дмитрович azarov2@vntu.edu.ua Open Journal Systems <p>Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є&nbsp;науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт&nbsp;на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук.&nbsp;Заснований у липні 2004 року&nbsp;(постанова ВАК України № 2-05/1 від 19.01.2006 року, повторна реєстрація, постанова ВАК України № 1-05/3 від 08.07.2009 року, повторна реєстрація, постанова ВАК України № 261 від 06.03.2015 року).</p> <p>Журнал публiкує новi теоретичнi та практичнi результати в галузі технiчних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану важливих наукових проблем, огляди наукових конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ.</p> <p>Розділи журналу:</p> <p>- Біологічні та медичні прилади і системи<br>- Інформаційні технології<br>- Комп`ютерні системи та компоненти<br>- Математичне моделювання та обчислювальні методи<br>- Прилади і методи контролю та визначення складу речовини<br>- Радіовимірювальні прилади</p> https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/705 МЕТОДИ ЗАМІЩЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В СИСТЕМАХ ДІАГНОСТИКИ СКЛАДНИХ ОБ’ЄКТІВ 2018-10-25T11:58:14+03:00 Олександр Митрофанович Роїк r@i.ua Анатолій Вацлавович Поплавський r@i.ua Анастасія Павлівна Ткачук r@i.ua Дмитро Петрович Присяжний r@i.ua <p>Моделі складних об’єктів (як медичних так і технічних) можна розглядати як багатополюсні досліджувані кола. При цьому, в технічних об’єктах полюсами являються провідники друкованих плат між якими знаходяться досліджувані компоненти, параметри яких вимірюються. А в медичних об’єктах полюсам відповідають так звані меридіани, кожен з яких характеризується репрезентативними біологічними точками акупунктури (БАТ). Досліджуваними тут є параметри між точками акупунктури, для вимірювання яких застосовуються&nbsp; методи Фоля і Накатані. Однак ці методи не враховують об’єктивно існуючих взаємозв’язків компонентів в досліджуваних об’єктах.</p> <p>В останній час широкий розвиток отримали методи вимірювань із штучним розчленуванням замкнених кіл. Ці методи полягать у реконфігурації складних об’єктів, за допомогою деякого комутатора, у коло типу трикутник,&nbsp; в якому одна з його гілок є досліджуваним компонентом, який шунтується двома іншими компоне нтами, які утворюються під час декомпозиції об’єктів діагнстування (ОД) шляхом об’єднання з несполученими полюсами досліджуваного компонента в один вузол.</p> <p>На другому етапі здійснюється саме вимірювання параметрів досліджуваного компонента&nbsp; за допомогою порівняння з параметрами деякого зразкового елемента деяким пристроєм врівноваження (ПВ).</p> <p>В статті також, розроблено методи заміщення для підвищення точності прийняття рішень під час вимірювань у системах діагностки параметрів елементарних компонент складних об’єктів.</p> 2018-10-16T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/711 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ МОДУЛЬ БРАУЗЕРНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ІТ-ПРОЕКТАМИ TRELLO 2018-10-25T11:58:46+03:00 Андрій Анатолійович Яровий r@i.ua Сергій Володимирович Барабан r@i.ua Роман Володимирович Криночкін r@i.ua <p>В даній статті запропоновано програмне рішення у вигляді інтелектуального модуля для розширення функціоналу браузерної системи управління ІТ-проектами Trello на основі використання її API. Програмування здійснено мовою python з використанням поширених бібліотек. Для відбору даних з дошок, списків, карток Trello були розроблені функції за допомогою використання методів процедурного програмування. Під час розробки інтелектуального модуля проведено класову декомпозицію програмного коду, розроблено UML-діаграму класів інтелектуального модуля відповідно до існуючої бібліотеки py-trello. Для агрегації даних, що були відібрані з дошок, списків, карток Trello використано сучасну python бібліотеку Pandas. При цьому застосовувалися такі функції Pandas як зчитування, запис до файлу у форматі Microsoft Excel, групування даних, перезавантаження індексу таблиці, арифметичні додавання і множення. Апробація результатів роботи розробленого інтелектуального модуля системи управління Trello підтвердила доцільність розробки при здійснені щомісячної звітності та обчислення метрик продуктивності роботи працівників.</p> 2018-10-16T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/706 ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ ДАНИХ ДИСТАНЦІЙНО-РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМ ТА ПОШУКУ ОБ’ЄКТІВ НА МІСЦЕВОСТІ 2018-10-25T11:59:10+03:00 Олексій Дмитрович Азаров az@v.ua Олександр Іванович Черняк r@i.ua Василь Володимирович Залізецький r@i.ua <p>В умовах євроінтеграції, подорожі за кордон стали більш доступними для українців і актуальною стає потреба добре орієнтуватись на незнайомій місцевості. Звісно зараз є безліч застосувань, що поліпшують життя туристам, наприклад безкоштовні Google карти вбудовані в більшість сучасних смартфонів на платформі Android. Але інколи потрібна інформація про розташування більше ніж 20-ти найближчих об’єктів, що не дозволяють зробити Google карти. Окрім того сейсморозвідка вимагає розміщення сенсорів на певній відстані один від одного з покриттям певної території. Потрібні засоби для контролю процесу розміщення сенсорів та відображення відсотку покриття території з врахуванням радіусу дії сенсорів. Також останнім часом, безпілотні літальні апарати активно завойовують своє місце в різних сферах життя. Потрібні інструменти для зручного керування такими апаратами. У статті пропонується програмне забезпечення для опрацювання даних дистанційно-розподілених систем та пошуку об’єктів на місцевості, що може використовуватись для вирішення вищеописаних задач. Запропоноване рішення розроблено з використанням сучасного стеку технологій, є надійним, незалежним від платформи, відносно дешевим та оснащене власним API.</p> 2018-10-16T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/707 МЕТОД ВДОСКОНАЛЕННЯ ОДНОШЛЯХОВИХ ПРОТОКОЛІВ ДИНАМІЧНОЇ МАРШРУТИЗАЦІЇ 2018-10-25T11:59:34+03:00 Сергій Михайлович Захарченко r@i.ua Катерина Ігорівна Шевчук r@i.ua <p>Розглядаються сучасні протоколи динамічної маршрутизації, принцип їх функціонування та способи призначення метрики зв’язків, визначено, що більшість з них є одношляховими, обирають&nbsp; один маршрут з мінімальною метрикою або здійснюють балансування між маршрутами з однаковою метрикою. Як результат функціонування мережі у такий спосіб&nbsp; спричиняє максимальне використання знайденого найкращого або альтернативного шляху, їх&nbsp; перевантаження, в той час як інші вузли (ресурси) мережі не задіяні при передачі трафіку. Оскільки подібне рішення є характерним для всіх одношляхових протоколів, впровадження змін безпосередньо в самому протоколі є нераціональним. Вирішення цієї проблеми можливо здійснити через структурні зміни в мережі, а саме модифікацію процесу маршрутизації, скомбінувавши найкращі особливості розподіленого та централізованого способів маршрутизації. Протоколи маршрутизації продовжують працюють за розподіленим принципом – кожний маршрутизатор самостійно будує таблиці маршрутизації на основі інформації, що отримана від інших маршрутизаторів. Після впровадження в мережу централізованого контролера маршрутизації, від всіх маршрутизаторів періодично надходитиме інформація про їх функціональний стан. Контролер при виникненні потреби через протокол SNMP вносить зміни в параметри маршрутизатора з подальшою зміною таблиць маршрутизації, а модуль керування проводить аналіз та розрахунки для ініціювання змін.</p> 2018-10-16T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/708 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВІЗУАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОБРОБКИ ТЕРНАРНИХ ГЕШТАЛЬТ-РАНЖУВАНЬ 2018-10-25T11:59:57+03:00 Володимир Володимирович Колодний r@i.ua Дмитро Станіславович Кудрявцев r@i.ua <p>Розроблено нову інформаційну технологію, засновану на візуалізації тернарних гештальт-ранжувань та їхній подальшій комп’ютерній обробці. Під гештальт-ранжуванням розуміється одночасне пред’явлення особі, що приймає рішення (ОПР), декількох альтернатив для їхнього наочного порівняння з активізацією швидкої системи інтуїтивного мислення. Було зроблено висновок, що ОПР досить впевнено та надійно можуть одночасно оперувати трьома альтернативами і порівнювати їх на трьох рівнях, тобто здійснювати тернарні трирівневі гештальт-ранжування. Описано основні етапи та проаналізовано прикладні аспекти застосування даної інформаційної технології. Розроблена інформаційна технологія візуального моделювання та обробки тернарних гештальт-ранжувань не передбачає ніяких запитань до ОПР і не потребує від неї ніякої інформації в числовій або вербальній формі. Під час проведення кожного тернарного гештальт-ранжування візуалізується трійка альтернатив, які ОПР має розмістити на крузі переваг за принципом: чим вище якість альтернативи, тим ближче до центру круга переваг потрібно її розташовувати. Це збільшує ефективність використання швидкого інтуїтивного мислення ОПР із залученням візуальної інформації та зорової пам’яті. Продемонстровано роботу комп’ютерної програми та наочно представлено основні та додаткові можливості даної інформаційної технології візуального моделювання на прикладі вибору мови програмування для реалізації програмного продукту.&nbsp; Створену комп’ютерну програму можна використовувати як ефективний інструмент виявлення переважань для розв’язання багатьох практичних задач прийняття рішень з цільовою та критеріальною невизначеністю.</p> 2018-10-16T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/709 КОМПЛЕКСНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБОРУ І ВІЗУАЛІЗАЦІЇ СТАТИСТИКИ ДЕФЕКТІВ ПРОГРАМНИХ ПРОЕКТІВ 2018-10-25T12:00:24+03:00 Роман Володимирович Крепич r@i.ua Світлана Ярославівна Крепич r@i.ua <p>В статті розглянуті вимоги до даних для побудови моделі надійності програмної системи. За допомогою UML діаграм класів описані процеси збору, трансформації (переведення з одного формату даних в інший), аналізу і візуального представлення інформації, щодо кількості зареєстрованих на проектах дефектів. Розроблений програмний комплекс, на основі поставлених вимог, надасть можливість проводити подальші дослідження моделювання надійності програмних систем з урахуванням кількості дефектів і часу їх реєстрації у відповідності до тривалості проекту. Планується провести детальний аналіз зібраних даних задля визначення закономірностей залежності кількості дефектів від різних характеристик проекту (складність архітектури, тривалість проекту, кількість тестувальників, кількість розробників). Більшість моделей надійності програмних систем використовують обмежену (не повну) кількість характеристик проекту, які впливають на надійність програмного продукту, тому планується проаналізувати існуючи моделі надійності програмних продуктів і перевірити їх на зібраних даних задля того, щоб визначити додаткові характеристики проекту, що потрібно враховувати для моделювання надійності програмного продукту</p> 2018-10-16T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/710 РОЗРОБКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ ПОШУКУ АСОЦІАТИВНИХ ПРАВИЛ ПРИ РОЗРОБЦІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2018-10-25T12:00:45+03:00 Тамара Олександрівна Савчук r@i.ua Наталія Василівна Приймак r@i.ua <p>У роботі сформовано задачу пошуку асоціативних правил при розробці програмного забезпечення, а також запропоновано інформаційну модель процесу пошуку асоціативних правил при розробці програмного забезпечення. При цьому, розглянуто моделі розробки програмного забезпечення, їх переваги та недоліки; вказано основні етапи даного процесу; обґрунтовано доцільність пошуку асоціативних правил при розробці програмного забезпечення, з метою знаходження залежностей, що можуть бути використані для визначення&nbsp; часу необхідного для виправлення завдання певним розробником. Менеджери проекту можуть використовувати дану інформацію для планування та управління процесом розробки програмного забезпечення. Доведено доцільність використання запропонованої інформаційної моделі процесу пошуку асоціативних правил при розробці програмного забезпечення. Результати проведеного дослідження показали, що інформативність&nbsp; асоціативних правил зросла, а тривалість їх пошук скоротилася. Розроблена інформаційна модель процесу пошуку асоціативних правил при розробці програмного забезпечення може бути використана при розробці відповідної інформаційної технології.</p> 2018-10-16T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/712 МЕТОДИ ПЕРЕНЕСЕННЯ І ЗАПОЗИЧЕННЯ У ШВИДКОДІЮЧИХ ФІБОНАЧЧІЄВИХ ЛІЧИЛЬНИКАХ 2018-10-25T12:01:07+03:00 Олексій Дмитрович Азаров r@i.ua Олександр Іванович Черняк r@i.ua Олександр Геннадійович Муращенко r@i.ua <p>У даній статті описано підхід до організації перенесення при лічбі у модифікованій фібоначчієвій системі числення. Даний підхід полягає у тому, що на кожному такті лічби наряду з додаванням одиниці у молодший розряд в залежності від напрямку лічби виконується один із видів фібоначчієвого перетворення (F-перетворення) коду лічильника. Використання FL- та FR‑перетворень дозволяє виконувати перенесення і запозичення ще до того, як виникне переповнення у молодших чи загублення значення у старших розрядах. Це дозволяє уникати ситуацій, при яких за один такт перенесення або запозичення розповсюджуються далі ніж через три розряди. У статті описано модифіковану фібоначчієву систему числення, наведено аналітичні вирази для опису базису і алфавіту та показано, як представляються у ній числа. Наведено аналітичні вирази, що описують FL- та FR‑перетворення. Сформульовано твердження про те, що при виконанні всіх можливих фібоначчієвих перетворень на кожному такті лічби отриманий код буде мати не більше двох сусідніх одиниць. Це дозволяє організувати швидку лічбу за рахунок малого часу розповсюдження перенесення і запозичення.</p> 2018-10-16T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##