Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce <p>Міжнародний науково-технічний журнал „Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія” є науковим фаховим виданням України (категорія Б), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата технічних наук. Заснований у липні 2004 року (постанова ВАК України № 2-05/1 від 19.01.2006 року; повторна реєстрація, постанова ВАК України № 1-05/3 від 08.07.2009 року; повторна реєстрація, постанова ВАК України № 261 від 06.03.2015 року; наказ МОН № 409 від 17.03.2020 року).</p> <p>Журнал публiкує новi теоретичнi та практичнi результати в галузі технiчних наук. Публiкуються також огляди сучасного стану важливих наукових проблем, огляди наукових конференцiй, якi вiдбулися у ВНТУ.</p> <p>Розділи журналу:</p> <ul> <li class="show">Біологічні та медичні прилади і системи</li> <li class="show">Інформаційні технології та теорія кодування</li> <li class="show">Інформаційно-вимірювальні технології та системи</li> <li class="show">Комп`ютерні системи та компоненти</li> <li class="show">Математичне моделювання та обчислювальні методи</li> <li class="show">Прилади і методи контролю та визначення складу речовини</li> <li class="show">Радіовимірювальні прилади</li> </ul> VNTU uk-UA Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія 1999-9941 PYTHON ДЛЯ ОБРОБКИ ДАНИХ І МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/823 <p>У статті розглянуто аспекти ефективної обробки даних. Значна увага приділяється проблемам, що виникають при моделюванні і прогнозуванні даних та роль досліджень для прийняття рішень. Визначаються етапи роботи з даними та особливості, що є притаманними кожному етапу. Особливе місце у роботі займає опис можливостей програмної обробки даних з використанням мови Python, яка набуває все більшої популярності завдяки простоті, гнучкості, відкритому коду, зручності роботи з даними у різних форматах, а також багатьом розробленим пакетам, які сприяють швидкій&nbsp; та ефективній обробці інформації. Розглядаються NumPy, Pandas, які надають структури даних і функції, що дозволяють зробити роботу зі структурованими даними простою і швидкою, &nbsp;найпопулярніший інструмент для візуалізації даних Matplotlib, пакети для різних обчислювальних задач SciPy, Statsmodels, а також пакет, орієнтований на машинне навчання Scikit-learn. Наводиться приклад використання Python для задач митної сфери. Авторами створено програму для розрахунку, в якій використовуються вище зазначені пакети. Будуються регресійні моделі для аналізу поповнення державного бюджету України надхоженнями від митних органів за рахунок ввізного та вивізного мита. Проводиться аналіз моделей на основі економетричних методів моделювання та розраховуються прогнозні оцінки надходжень.</p> Тетяна Чупілко Юлія Ульяновська Микола Мормуль Анастасія Лагода Авторське право (c) 2021 2021-10-21 2021-10-21 51 2 68 77 10.31649/1999-9941-2021-51-2-68-77 ВЕКТОРНИЙ МЕТОД ЛОКАЛІЗАЦІЇ ПОМИЛОК ПІДВИЩЕНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/822 <p>У статті розглянуто проблеми, що виникають під час передавання і зберігання інформації, а саме пошкодження даних під впливом зовнішніх завад. Обґрунтовано актуальність даної теми. Проведено аналіз існуючих підходів до побудови завадостійких кодів, а саме: кодів Ріда-Соломона, кодів Хеммінга, векторних кодів. Запропоновано власний метод побудови дерева згортки при векторному кодуванні, що дозволяє локалізувати подвійні помилки та відновити пошкоджені ділянки даних, за допомогою одного контрольного розряду на слово даних. Запропоноване дерево згортки надає можливість простого розширення розрядності даних. Таким чином, описаний метод достовірного передавання і зберігання інформації має мінімальну надлишковість даних та за рахунок регулярної будови дерева – підвищену ефективність.</p> Олексій Азаров Олександр Черняк Владислав Туйчев Авторське право (c) 2021 2021-10-21 2021-10-21 51 2 60 67 10.31649/1999-9941-2021-51-2-60-67 ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВІДНОВЛЮВАНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/808 <p>Запропоновано підходи до створення геоінформаційної технології (ГІС-технології) й інструментів геоінформаційної системи виявлення й аналізу ділянок відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) в Україні. Сформульовано основні складові ГІС-технології. Вони базуються на методах, моделях та технологіях комплексного аналізу статистичних та аерокосмічних даних з метою створення інструментів спеціалізованої геоінформаційної системи з урахуванням WEB-орієнтованого підходу. Представлені компоненти ГІС-технології призначені для розробки нових програмних й аналітичних інструментів на основі геоінформаційних систем та технологій, а також інших інструментів просторового моделювання в задачах оцінки перспективності територій України з точки зору доцільності розміщення об'єктів ВДЕ.</p> Борис Бусигін Сергій Нікулін Катерина Сергєєва Ольга Коробко Авторське право (c) 2021 2021-10-21 2021-10-21 51 2 4 11 10.31649/1999-9941-2021-51-2-4-11 АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/811 <p>У пропонованій статті розглянуто актуальні завдання моніторингу та синтаксичного аналізу даних при розробленні ав-томатизованих систем, що забезпечують ефективний моніторинг вступної кампанії до закладу вищої освіти (ЗВО). Розроблено методику і програмне забезпечення автоматизованої системи моніторингу вступної кампанії ЗВО. Розроблене програмне забезпечення представляє веб-сайт. Дана система призначена для періодичного відстежування вступної кампанії ЗВО шляхом синтаксичного аналізу сторінок інформаційної системи “Конкурс” (https://www.vstup.info/) і використання зручного графічного інтерфейсу для перегляду даних абітурієнтів та їх швидкого ранжування за різними критеріями.</p> Володимир Карашецький Володимир Яркун Авторське право (c) 2021 2021-10-21 2021-10-21 51 2 12 16 10.31649/1999-9941-2021-51-2-12-16 КОЛАБОРАТИВНА ФІЛЬТРАЦІЯ НА ОСНОВІ КАТОЛОГУ З ВИКОРИСТАННЯМ NLP ТЕХНОЛОГІЇ https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/813 <p>У цій роботі представлено алгоритм для вирішення проблеми рекомендацій на основі каталога. Показано використання Word2Vec ембеддінгів, представленных Google.</p> Володимир Ковенко Ілона Богач Мария Барабан Авторське право (c) 2021 2021-10-21 2021-10-21 51 2 17 22 10.31649/1999-9941-2021-51-2-17-22 ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ПОДАННЯ ЗАЯВОК ДО КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/814 <p>В роботі розглянуто проблематику частини комунальної галузі, яка відповідає за взаємодію комунального підприємства та осіб, що воно обслуговує. Після проведеного аналізу доведено доцільність діджитализації та реалізації WEB-орієнтованого програмного продукту, що задовольнив би усі потреби, значно спростив та прискорив процес взаємодії, потребував би мінімальних зусиль на навчання, а також був доступний користувачам різних комп’ютерних та мобільних пристроїв за наявності інтернету. На базі цього, з метою автоматизації та удосконалення процесів отримання актуальної інформації та проектування прозорої системи, було описано особливості реалізації інформаційної системи автоматизації подання заявок до комунальних підприємств, її архітектуру, структуру та програмну реалізацію такими інструментами як NodeJs, ReactJS, GraphQL, MongoDB. Як результат розроблено інформаційну систему автоматизації подання заявок до комунальних підприємств, що повністю задовольняє базові потреби користувачів послуг комунальних підприємств та спрощує процес отримання послуг та інформації.</p> Людмила Крилик Андрій Яровий Інна Безсмертна Авторське право (c) 2021 2021-10-21 2021-10-21 51 2 23 29 10.31649/1999-9941-2021-51-2-23-29 ЕФЕКТИВНІСТЬ ОДИНИЧНОГО КОДУВАННЯ ДАНИХ https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/817 <p>В роботі проведено аналіз реалізаційних властивостей одиничних кодів як альтернативних до класичних двійкових. Показана можливість формування логіко-часового коду, який є симбіозом двох відомих одиничних кодів: одиничного нормального та одиничного позиційного (маркувального) коду. Це дозволяє забезпечити прискорений принцип запису інформації та меншу енергоємність при її збереженні. Наведено аналітичні вирази для розрахунку апаратних та часових витрат при конкретній реалізації одиничного кодування даних на зсувному регістрі та двійковому лічильнику з дешифратором. Саме відсутність дешифрації сформованих даних потребує збільшення кількості зв’язків у схемах в &nbsp;разів. &nbsp;Широке застосування&nbsp; програмованих логічних ІС дозволяє усунути цю проблему при компактному розміщенні пристроїв з одиничним кодуванням у мікросхемі ПЛІС. Це дає можливість використовувати одиничні коди як альтернативу двійковим кодам при передачі даних, а також у деяких типах пристроїв керування при кодуванні їх станів і у запам’ятовуючих пристроях при адресації їх вмісту. Як приклад, показано ефективність використання одиничних кодів для кодування станів мікропрограмних автоматів, що досягається відносною простотою комбінаційних схем та відсутністю необхідності декодування кодових комбінацій станів автомата.</p> Тетяна Мартинюк Олена Войцеховська Авторське право (c) 2021 2021-10-21 2021-10-21 51 2 30 36 10.31649/1999-9941-2021-51-2-30-36 ЗАСТОСУВАННЯ НЕЧІТКОГО КОНТРОЛЕРА У ПРОЦЕДУРІ ВЕРТИКАЛЬНОГО ХЕНДОВЕРУ https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/818 <p>Через швидкий розвиток технологій мобільного зв’язку виникає ситуація, коли на одній території функціонують одразу декілька різних мереж мобільного зв’язку. У такому випадку, основною проблемою для забезпечення необхідної якості обслуговування користувачів є реалізація оптимального алгоритму швидкого перемикання між різними мережами, тобто здійснення операції вертикального хендовера. У роботі запропоновано використовувати нечіткий контролер у інтелектуальному алгоритмі багатокритеріального вертикального хендоверу. Розроблений нечіткий контролер має шість вхідних лінгвістичних змінних та одну вихідну. Подано базу правил, що складається з 64 правил. Проведено моделювання роботи розробленого нечіткого контролера у програмі Matlab.</p> Олена Семенова Андрій Семенов Ольга Войцеховська Ольга Войцеховська Авторське право (c) 2021 2021-10-21 2021-10-21 51 2 37 44 10.31649/1999-9941-2021-51-2-37-44 ОНТОЛОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ БАЗИ ЗНАНЬ З МУЗИЧНОГО НАДЖАНРУ «МЕТАЛ» https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/819 <p>У роботі проведено онтологічне моделювання предметної області визначного культурного і музичного феномену, а саме сучасного музичного наджанру «метал». Створено термінологічний словник з даної предметної області із використанням поняття терміносистеми. Проаналізовано можливості середовища розробки онтологій Protégé в контексті заявленої предметної області. Вибрано базовий принцип моделювання онтології у вигляді семантичної мережі, яку можна поступово розширяти, поглиблюючи знання про предметну область. Онтологічну модель бази знань реалізовано засобами середовища Protégé, з використанням знань про відношення функціональності, транзитивності, рефлексивності для структуризації інформації та дотримання принципів її повноти, достовірності та несуперечливості. Вибрано критерій оцінювання коректності онтологічної моделі бази знань. Проведено тестування розробленої онтологічної бази знань та підтверджено високий рівень її коректності в процесі пошуку інформації. Вказано можливі напрямки подальшого розширення онтологічної моделі.</p> Олексій Сілагін Дарія Зелінська Владислав Гірдвайніс Авторське право (c) 2021 2021-10-21 2021-10-21 51 2 45 50 10.31649/1999-9941-2021-51-2-45-50 ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗАФАРБОВУВАННЯ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТЕЙ КОЛЬОРУ ПОВЕРХНІ ДРУГОГО ПОРЯДКУ https://itce.vntu.edu.ua/index.php/itce/article/view/821 <p>Підвищення реалістичності відтворення графічних сцен передбачає не тільки збільшення рівня деталізації поверхонь об'єктів реального світу але й використання більш складних моделей освітлення. Це гостро ставить питання про підвищення продуктивності графічних систем, особливо при формуванні динамічних зображень у реальному часі та в інтерактивному режимі, коли передбачається, що траєкторії руху об'єктів не задано заздалегідь, а визначаються діями користувача в процесі взаємодії із системою. До високопродуктивних методів зафарбовування відносять метод зафарбовування з використанням поверхні другого порядку для визначення інтенсивностей кольору. Цей метод передбачає розрахунок нормалізованих векторів не для всіх, а тільки для декількох точок поверхні. Отримано нові аналітичні залежності для визначення інтенсивності кольору точки рядка растеризації через інтенсивності кольорів сусідніх точок. Отримані залежності не використовують довготривалі мікрооперації множення. Виведено формулу для визначення інтенсивностей кольорів в кінцевих точках цифрових сегментів, на які розбито рядок растеризації. Наведено структурні схеми для визначення інтенсивностей кольорів. Отримано порівняльні оцінки підвищення продуктивності. Результати досліджень можуть бути використані у високопродуктивних системах тривимірної графіки.</p> Олександр Романюк Олександр Дудник Дмитро Озерчук Авторське право (c) 2021 2021-10-21 2021-10-21 51 2 51 59 10.31649/1999-9941-2021-51-2-51-59