Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Увага! Статті подаються у редакційну колегію лише з усіма необхідними документами та оформлені відоповідно до вимог журналу. При відсутності будь-яких документів стаття до розгляду і рецензування не допускається.

Структура статті

Структура статті повинна відповідати вимогам МОН України. Стаття починається зі вступу, написаного у формі, доступній для розуміння широкому колу спеціалістів даної галузі науки. У вступі наводяться:

 • постановка проблеми у загальному вигляді;
 • зв’язок з важливими науковими або практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розпочато вирішення даної проблеми і на які спирається автор;
 • відокремлення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття.

Далі розміщується розділ, присвячений формулюванню мети статті і постановці досліджень. В основному тексті статті викладаються і ґрунтовно роз'яснюються отримані твердження і результати. Необхідні для глибшого розуміння змісту статті матеріали (математичні доведення та перетворення, результати експериментальних досліджень, що підтверджують теоретичні положення тощо) виносяться в додаток.

Не слід перевантажувати статтю надмірною кількістю формул, дублюванням одних й тих самих результатів у формулах, таблицях та графіках. Бажано уникати довгих назв таблиць, застосовувати використані в рукописі позначення та скорочення. Вживані в статті позначення і маловідомі терміни необхідно пояснити. Назва статті не повинна містити більше 12 слів.

Заключна частина має містити приклад (якщо це можливо), який ілюструє ефективність отриманих результатів, та висновки, що відображають нові відомості, отримані автором (авторами), рекомендації щодо їх практичного застосування і перспективи подальшого розвитку даного напрямку. Висновки та рекомендації повинні в повній мірі відповідати змісту основного тексту. Статтю можна розбивати на розділи з назвами, які відображають їх зміст.

Обсяг статті:

 • оглядово-узагальнювального характеру – до 10 сторінок формату А4;
 • проблемного характеру – до 8 сторінок формату А4;
 • про розв'язання конкретної наукової задачі – до 6 сторінок формату А4;
 • у вигляді короткого повідомлення про досягнутий результат – до 3 сторінок формату А4.

Рукописи статей, що перевищують зазначені обсяги до розгляду не приймаються.

Вимоги щодо оформлення рукопису статті

Рукопис має бути ретельно перевірено і підписано всіма авторами. Подальші виправлення та доповнення не допускаються. Стаття повинна бути підготовлена українською або англійською мовами і надрукована на одній стороні аркушів формату А4 з інтервалом 1 і берегами 2,5 см з кожного боку. Підготовка статті здійснюється в текстовому редакторі MS WORD for WINDOWS, з використанням шрифту Times New Roman, 10 пт. Всі сторінки статті мають бути пронумеровані – олівцем на звороті кожної сторінки по центру вказується порядковий номер сторінки та прізвища авторів. У верхньому лівому кутку статті потрібно вказати індекс УДК або відповідний індекс міжнародного кодування (10 пт, великими літерами, вирівняти по лівому краю). Формули – написані в програмі Equation Editor 3.0 (цей редактор є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word). Стилі “грецькі” та “символ” набирати шрифтом Symbol, всі інші – Time New Roman, стиль “змінна” зробити курсивом, “матриця-вектор” – напівжирним.

Параметри форматування формул
Елемент Розмір
Обычный 12 pt
Крупный индекс 9 pt
Мелкий индекс 6 pt
Крупный символ 18 pt
Мелкий символ 10 pt

Перелік літературних джерел оформлюється згідно зі стилем цитування Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE Citation Style) і подається загальним списком у кінці статті. У тексті рукопису посилання на літературу беруться в квадратні дужки кожний окремо (наприклад, [1], [2]). Список складається за чергою посилань у тексті (а не за абеткою).

Після переліку літературних джерел, пропустивши один рядок, наводиться довідка про авторів (шрифт 10 пт, вирівняти по лівому краю), яка містить окремо для кожного з авторів: прізвище, ім’я та по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посаду, назву підрозділу (кафедри) та організації, поштову адресу, особисту контактну інформацію (телефони, факс, e-mail, адресу WWW сайту) двома мовами.

До редакції необхідно подати:

 • копію якісно роздрукованого варіанту оформленої статті з підписами всіх авторів;
 • електронну версію журнального варіанту статті;
 • супровідні документи у паперовому вигляді.

Супровідні документи:

Разом із роздрукованим примірником статті подаються:

 1. Авторська довідка (див. шаблон в розділі "Авторам").
 2. Довідка експертної комісії щодо відсутності в рукописі статті відомостей, заборонених до опублікування у відкритому друці.
 3. Довідка про авторів (прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада та повна назва установи, де виконувалися дослідження, номери телефонів та e-mail для зв’язку).

До відома авторів:

 • Вартість одного авторського аркушу відформатованого за вимогами видання – 78 грн. 80 коп.
 • Якщо статтю оформлено з порушенням зазначених вище вимог та правил, то редакція журналу після попереднього розгляду може відмовити автору в публікації.
 • Всі статті публікуються за наявності позитивної зовнішньої рецензії. На зовнішнє рецензування статті направляються редколегією журналу.
 • Зміст статті та якість перекладу (українською або англійською мовами) переглядаються редакторами-коректорами журналу, проте відповідальність за зміст статті та якість перекладу несуть автори статті.
 • До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора.
 • Гонорар авторам не виплачується.
 • Остаточний висновок щодо публікації схвалює редакційна колегія журналу.
 • Всі подані статті друкуються в журналі за умови оплати їх публікації. За інформацією стосовно умов оплати звертатися до редакції журналу.

Рукописи статей надсилати:

на поштову адресу редакції: Міжнародний науково-технічний журнал “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”, ВНТУ, Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, 21021, Україна;

на адресу e-mail:  itce@vntu.edu.ua із темою: Міжнародний науково-технічний журнал “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”.

Консультації з приводу оформлення статей та умов оплати можна отримати в редакції міжнародного науково-технічного журналу “Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія”, к. 2220 або за тел.:  0-432-43-90-02, або по e-mail: itce@vntu.edu.ua (Відповідальний секретар).

Банківські реквізити:

Після ухвалення Вченою радою ВНТУ змісту номеру журналу, редколегія надсилає авторам на електронну адресу листи з реквізитами, сумою коштів та терміном оплати.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.