Ідентифікація параметрів газу-теплоносія в комп’ютерній моделі нагріву та охолодження насадки доменного повітронагрівача

  • Олена Іванівна Кобиш Приазовський державний технічний університет
  • Олександр Ісакович Сімкін Приазовський державний технічний університет
Ключові слова: доменний повітронагрівач, газ-теплоносій, комп’ютерна модель, тепловий баланс.

Анотація

В роботі проаналізовано процеси теплообміну при нагріві та охолодженні насадки доменного повітронагрівача як регенеративного апарату. Проведено ідентифікацію параметрів газу-теплоносія з визначенням дійсного об’єму газового середовиша в поточному шарі насадки шляхом дроблення часового кроку в процесі комп’ютерного моделювання. Розрахунок обсягу рухомого газу-теплоносія, ускладнений зміною швидкості газового середовища в залежності від поточної температури, дозволяє визначити кількість тепла, яке отримає доменне дуття при роботі повітронагрівача в режимі нагріву дуття. У статті досліджено збіжність теплового балансу насадки та проведено порівняльний аналіз результатів моделювання з експериментальними даними, на основі чого зроблено висновок про адекватність та достовірність розробленої комп’ютернї моделі.

Біографії авторів

Олена Іванівна Кобиш, Приазовський державний технічний університет

асистент кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Олександр Ісакович Сімкін, Приазовський державний технічний університет

канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Посилання

1. Kobysh E.I. Situational control of hot blast stoves group based on decision tree / E.I. Kobysh, A.I. Simkin // Automation of technological and business processes. – 2016. – №3. – P. 80-88.
2. Сысоева Т.Е. Конечно–разностное решение задачи нагрева (охлаждения) неподвижного пористого слоя материала / Т.Е. Сысоева, Ю.Я. Абраменкова // Металлургическая теплотехника: Сб. науч. тр. НМетАУ. – Днепропетровск. – 2008. – С. 272–286..
3. Койфман А.А. Повышение эффективности работы доменных воздухонагревателей путем увели-чения давления газа-теплоносителя: автореф. дис. канд. техн. наук : 05.16.02 / А.А. Койфман ; ПГТУ. - Мариуполь : ПГТУ, 2016. - 23 с.
4. Кабаков З.К. Повышение точности численных моделей теплообмена в неподвижном слое / З.К. Кабаков, И.А. Сенатова, А.Л. Кузьминов [и др.] // Вестник Череповецкого государственного универ-ситета. – 2013. – № 3. – С. 19–24.
5. Muske, K.R. Blast furnace stove control / [K.R. Muske and others] // American control conference. – Philadelphia: Villanova University, 1998. – С. 24–25.
6. Kobysh E.I. Control model of the heating hot blast stove regenerative chamber based on fuzzy knowledge with training set / E.I. Kobysh, A.I. Simkin // Metallurgical and Mining Industry. – 2015. – No. 6. – P. 96-101.
7. Кобыш Е.И. Алгоритм управления нагревом насадки доменного воздухонагревателя с внутрен-ней камерой горения / Е.И. Кобыш, А.И. Симкин, В.П. Кравченко // Сталь. – 2014. – № 1. – С. 9-13.
8. Кобыш Е.И. Подсистема прогнозирования продолжительности периода нагрева дутья в воздухо-нагревателе доменной печи на основе нечёткой базы знаний / Е.И. Кобыш, А.И. Симкин // Металл и ли-тье Украины. – 2016. – №6. – С. 10-17.
9. Кобыш Е.И. Компьютерная модель работы доменного воздухонагревателя / Е.И. Кобыш, А.И. Симкин, А.А. Койфман // Вісник Приазовського державного технічного університету : Зб. наук. пр. – Маріуполь, 2012. – Вип. 25. – С. 239-245.
10. Грес Л.П. Исследование влияния скорости теплоносителей на параметры теплообмена в насадке воздухонагревателя / Л.П. Грес, А.Е. Быстров, Ю.М. Флейшман // Металлургическая теплотехника: Сб. науч. тр. НМетАУ. – Днепропетровск. – 2007. – С. 116–122.
11. Казанцев Е.И. Промышленные печи. Справочное руководство для расчетов и проектирования: 2-е изд. перераб. и доп. / Е.И. Казанцев. – М.: Металлургия, 1975 – 368 c.
12. Койфман А.А. Тепловой баланс регенеративного теплообменника, работающего под давлением / А.А. Койфман, А.И. Симкин, А.А. Томаш // Вісник Приазовського державного технічного університету: Зб. наук. пр. – Ч. 2. – Маріуполь:ПДТУ, 2008. – Вип. 18. –С.141–144.
13. Горбунов В.А. Научные основы повышения энергоэффективности теплотехнологических уста-новок и систем при недостаточном информационном обеспечении: автореф. дис. док. техн. наук : 05.14.04 / В. А. Горбунов ; Иваново, 2013. - 40 с.
Опубліковано
2017-12-20
Як цитувати
[1]
О. Кобиш і О. Сімкін, Ідентифікація параметрів газу-теплоносія в комп’ютерній моделі нагріву та охолодження насадки доменного повітронагрівача, ІТКІ, vol 40, № 3, с. 42-48, Груд 2017.
Розділ
Математичне моделювання та обчислювальні методи