СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ ОБ'ЄКТІВ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ОСВІТНІМ ГАЛУЗЯМ І СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ

Автор(и)

  • Олександр Мельников Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ

DOI:

https://doi.org/10.31649/1999-9941-2023-57-2-109-116

Ключові слова:

науково-освітня діяльність, категоризація, ранжування, Google Scholar, Dimensions, ANZSRC, ISCED-F, галузь знань, спеціальність

Анотація

Анотація. Розглянуто задачу віднесення об'єкта науково-освітньої діяльності (викладача, кафедри, студентської групи тощо) до певної науково-освітньої галузі знань або спеціальності. Зазначено, що розв’язання цієї задачі важливо при акредитації освітніх програм, при виборі рецензента для наукової статті або студентської конкурсної наукової праці, іноді – при виборі керівника кваліфікаційної роботи тощо. Було поставлено та розв’язано задачу створення інформаційної системи (системи підтримки прийняття рішень), яка сприяла б формуванню показників діяльності та проводила перевірку відповідності цих показників галузям освітньої діяльності або науковим спеціальностям. Перелік результатів діяльності об'єкта може при цьому міститися у наукових публікаціях, у ключових словах, якими науковець описує свої наукові інтереси, або в темах кваліфікаційних студентських робіт. Основними інформаційними ресурсами є база категоризованих наукових публікацій із системи Dimensions та інформація про науковців у системі Google Scholar. Використовуються системи класифікацій ANZSRC-2008, ANZSRC-2020, ISCED-F та стандарт, прийнятий в Україні. Описано приклади роботи розробленої системи, розрахунок показників за різними формулами (абсолютні значення числа знайдених входжень; частка кожного значення стосовно суми всіх показників досліджуваного об'єкта; частота входження в тематичну колекцію по кожній галузі або спеціальності; частка кожної частоти входження до суми всіх часток досліджуваного об'єкта); аналіз результатів розрахунків як у кожній позиції (парі ключових слів чи наукової публікації) досліджуваного об'єкта, і загального показника (який, своєю чергою, можна розрахувати або як середнє арифметичне, або як суму значень); «скорочення» результатів («відсікання хвостів») або за мінімальним рівнем, або за максимальним числом позицій, з можливістю нормалізації підсумку (приведення суми до одиниці); переклад розподілу за галузями та спеціальностями ANZSRC до таблиці ISCED-F або до стандарту, прийнятого в Україні; розрахунок показників по всій групі об'єктів та ранжування об'єктів у цій групі за обраною галуззю чи спеціальністю.

Біографія автора

Олександр Мельников , Донбаська державна машинобудівна академія, Краматорськ

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальних систем прийняття рішень Донбаської державної машинобудівної академії

Посилання

Постанова Кабінету міністрів України від 29.04.2015р. № 266. «Про затвердження переліку га-лузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF. Дата звернення: Бер. 15, 2023.

Google Академія [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://scholar.google.com.ua/. Дата зве-рнення: Бер. 15, 2023.

Dimensions [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://app.dimensions.ai/. Дата звернення: Бер. 15, 2023.

Rahdari et al., «Grapevine: A profile-based exploratory search and recommendation system for find-ing research advisors», Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 57(1), e271, 2020. doi: 10.1002/pra2.271.

J. Saad-Falcon, O. Shaikh, Z.J. Wang, A.P. Wright, S. Richardson, and D.H. Chau, «PeopleMap: Vis-ualization Tool for Mapping Out Researchers using Natural Language Processing», arXiv preprint, arXiv:2006.06105, 2020.

С. Д. Штовба, М. В. Петричко, Тематичне моделювання науковців на основі їх інтересів у Google Scholar, Системні дослідження та інформаційні технології, 2021, № 2, с. 113–129.

Google перекладач [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://translate.google.com/. Дата звернення: Бер. 15, 2023.

О. Ю. Мельников, «Додаток для роботи із системами класифікацій галузей знань та спеціаль-ностей», Інформаційні технології і автоматизація – 2022: матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф., 20–21 жовт. 2022 р., Одеса, 2022, с. 115–118.

О. Ю. Мельников, «Використання систем класифікацій галузей знань та спеціальностей», Су-часна освіта – доступність, якість, визнання: збірник наукових праць XIV Міжнародної науко-во-методичної конференції, 9–11 листопада 2022 року, м. Краматорськ-Тернопіль, за заг. ред. д-ра техн. наук., проф. С. В. Ковалевського і Hon. D. Sc., prof. Dasic Predrag, Краматорськ, ДДМА, 2022, с. 159–162.

Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 29.04.2015r. № 266. «Pro zatverdzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity». [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF. Accessed on: Mar. 15, 2023. [in Ukrainian]

Google Scholar [Online]. Available: https://scholar.google.com.ua/. Accessed on: Mar. 15, 2023.

Dimensions [Online]. Available: http://app.dimensions.ai/. Accessed on: Mar. 15, 2023.

Rahdari et al., «Grapevine: A profile-based exploratory search and recommendation system for find-ing research advisors», Proceedings of the Association for Information Science and Technology, 57(1), e271, 2020. doi: 10.1002/pra2.271.

J. Saad-Falcon, O. Shaikh, Z.J. Wang, A.P. Wright, S. Richardson, and D.H. Chau, «PeopleMap: Vis-ualization Tool for Mapping Out Researchers using Natural Language Processing», arXiv preprint, arXiv:2006.06105, 2020.

S. D. Shtovba, M. V. Petrychko, Tematychne modeliuvannia naukovtsiv na osnovi yikh interesiv u Google Scholar, Systemni doslidzhennia ta informatsiini tekhnolohii, 2021, № 2, s. 113–129. [in Ukrainian]

Google perekladach [Online]. Available: https://translate.google.com/. Accessed on: Mar. 15, 2023.

O. Yu. Melnykov, «Dodatok dlia roboty iz systemamy klasyfikatsii haluzei znan ta spetsialnostei», Informatsiini tekhnolohii i avtomatyzatsiia – 2022: materialy XV Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 20–21 zhovt. 2022 r., Odesa, 2022, s. 115–118.

O. Yu. Melnykov, «Vykorystannia system klasyfikatsii haluzei znan ta spetsialnostei», Suchasna osvita – dostupnist, yakist, vyznannia: zbirnyk naukovykh prats XIV Mizhnarodnoi naukovo-metodychnoi konferentsii, 9–11 lystopada 2022 roku, m. Kramatorsk-Ternopil, za zah. red. d-ra tekhn. nauk., prof. S. V. Kovalevskoho i Hon. D. Sc., prof. Dasic Predrag, Kramatorsk, DDMA, 2022, s. 159–162.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 997

Опубліковано

2023-09-20

Як цитувати

[1]
О. . Мельников, «СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖНОСТІ ОБ’ЄКТІВ НАУКОВО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВО-ОСВІТНІМ ГАЛУЗЯМ І СПЕЦІАЛЬНОСТЯМ», ІТКІ, вип. 57, вип. 2, с. 109–116, Вер 2023.

Номер

Розділ

Інформаційно-вимірювальні технології та системи

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.