МЕТОД ПІДТРИМКИ ФУНКЦІЇ «ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ»

  • Анна Ігорівна Лісовенко Вінницький національний технічний університет
  • Олег Володимирович Бісікало Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: метод, система типу «запитання-відповідь», QA, образний аналіз, текст, сила зв’язку, словоформа, нечітке відношення, релевантність

Анотація

Розроблено метод підтримки функції «запитання-відповідь». Запропонований метод дозволяє автоматизовано проводити
лінгвістично-статистичну обробку вхідної неструктурованої текстової інформації та запитання користувача з метою генерації бази
знань онтологічного типу. Метод будує відповідь на запитання користувача за рахунок попередньої обробки вхідного природномовного контенту та врахування сенсу питання. В основу методу покладено модель
бази знань із нечітким відношенням сенсу,
який застосовує семантичну модель побудови бази знань для словоформ вхідного тексту і питання.
Запропоновано застосування
комутативної півгрупи образних конструкцій як моделі формальної теорії
Th до речень природними мовами. Розроблений метод
має
розширені інтерактивні можливості, які охоплюють три типи обмеженого за формальними ознаками та вхідною інформацією
псевдодіалогу. Метод забезпечує можливість формувати відповідь на питання на основі інформації з кількох речень тексту, що
дозволяє врахувати у відповіді на питання семантичне значення питального займенника та синтаксичну структуру речення.
Виконано експериментальні дослідження та отримано оцінку релевантность відповідей на тестові питання розробленої системи у порівнянні з відомими за допомогою методів експертних оцінок.

Біографії авторів

Анна Ігорівна Лісовенко, Вінницький національний технічний університет

к.т.н., асистент каедри Автоматизації та інтелектуальних інформаційних
технологій, Вінницький національний технічний університет

Олег Володимирович Бісікало, Вінницький національний технічний університет

д-р техн. наук, професор, декан факультету комп’ютерних систем управління та автоматики, Вінницький національний технічний університет

Посилання

Моделювання процесів побудови парадигматичних зв’язків між словоформами на основі вимі-рювання текстової інформації / О. В. Бісікало, А. І. Лісовенко, О. В. Яхимович, С. С. Траченко // Вимірю-вання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2015): збірник тез доповідей ІІІ Міжнар. наук. конф. (Вінниця, 27-29 жовтня 2015 р.). – Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2015. – С. 119-121

Developmen of dialog system powered by textual educational content / Oleg V. Bisikalo, Sergei M. Dovgalets, Anna I. Lisovenko, Paweł Pijarski // Proc. SPIE 10031, Photonics Applications in Astronomy, Com-munications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2016. – 7 р. 100314E (September 28, 2016); doi:10.1117/12.2248863.

Bisikalo Oleg. Support for Interactive Features of E-learning Content Based on the Formal Theory / Oleg Bisikalo, Irina Kravchuk // Journal of Applied Computer Science & Mathematics. – Romania, Suceava, 2014. – No. 16 (8). – Pp. 9-15.

Підтримка діалогу з навчальним контентом / А. І. Лісовенко, О. В. Бісікало, О. В. Яхимович, С. С. Траченко // Адаптивні технології управління навчанням: матеріали першої міжнародної конферен-ції. (Одеса, 23-25 вересня 2015 р.). – Одеса, 2015. – С. 97–100.

Бісікало О. В. Метод отримання лексичної онтології з тексту на основі інструментальних засобів WordNet та NLTK / О. В. Бісікало, С. С. Траченко // Контроль і управління в складних системах (КУСС-2016): тези доповідей ХІII міжнар. конф. (Вінниця, 3-6 жовтня 2016 р.). – Вінниця: ВНТУ, ПП «ТД «Едель-вейс», 2016. – С. 96–98. – ISBN 978-617-7237-17-3.

Shtovba S. “Introduction to the Theory of Fuzzy Sets and Fuzzy Logic”, [Electronic resources]. – Available at: www/URL: http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/1_5.php.

Bisikalo Oleg. Support for Interactive Features of E-learning Content Based on the Formal Theory / Oleg Bisikalo, Irina Kravchuk // Journal of Applied Computer Science & Mathematics. – Romania, Suceava, 2014. – No. 16 (8). – Pp. 9-15.

Natural Language Processing: Integration of Automatic and Manual Analysis [Electronic resource]. – Technischen Universität Darmstadt, 2014. – Available at: www/URL: http://tuprints.ulb.tu-darmstadt.de/4151/1/rec-thesis-final.pdf. – 21.04.2015.

Гаврилова Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем [Текст] / Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский // – СПб: Питер, 2000. – 384 с.

Столл Р. Множества. Логика. Аксиоматические теории / Р. Столл // пер с англ. – М.: Просвеще-ние, 1968. – 231 с.

Основи дискретної математики: підручник / Ю. В. Капітонова, С. Л. Кривий, О. А. Летичевський [та ін.] // – К.: Наукова думка, 2002. – 579 с. – ISBN 966-00-0622-5.

Peter D. Grogono. A, Alun D. Preece, Rajjan Shinghal, and Ching Y. Suen “Review of Expert Systems Evaluation Techniques” [Electronic resources] American Association for Artificial Intelligence in technical report - american association for artificial intelligence ws., 113-118 (1994) – Available at: https://www.aaai.org/Papers/Workshops/1993/WS-93-05/WS93-05-016.pdf.

Wilcoxon F. Individual Comparisons by Ranking Methods [Electronic resource] Biometrics Bulletin, Vol. 1, No. 6., 80-83 (1945). – Available at: http://sci2s.ugr.es/keel/pdf/algorithm/articulo/wilcoxon1945.pdf.

The Method of Paired Comparisons (PC). Lecture №6. [Electronic resource] – Available at: http://ecsocman.hse.ru/data/466/641/1219/ch6.pdf.

Allen M.J. “Direct Method to Assess Student Learning” [Electronic resource] WASC/AAHE Collabora-tive Worckshop on Building Learner-Centered Institutions-Developing. – Institutional Strategies for Accessing and Improving Student Learning, 2004, 8 p. – Available at: http://programs.honolulu.hawaii.edu/intranet/sites/programs.honolulu.hawaii.edu.intranet/files/assessment-methods.pdf.

Packaging for confectionery industry made of polymer materials. [Electronic resource]. – Available at: www/URL: http://eng.anfol.ua/pages/korreksy_dlya_konfet.html.

Jack London. White Fang [Electronic resource]. – Available at: www/URL: http://royallib.com/read/London_Jack/White_Fang.html#0 .

BAUDIŠ Petr. “YodaQA: A Modular Question Answering System Pipeline”, In: POSTER 2015 — 19th International Student Conference on Electrical Engineering. Prague: CTU, 2015, pp. 8.

A.L.I.C.E. [Electronic resource]. – Available at: www/URL: http://alice.pandorabots.com/.

Опубліковано
2018-12-21
Як цитувати
[1]
А. Лісовенко і О. Бісікало, МЕТОД ПІДТРИМКИ ФУНКЦІЇ ‘ЗАПИТАННЯ-ВІДПОВІДЬ’, ІТКІ, vol 43, № 3, с. 24-29, Груд 2018.