ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНА РЕАЛIЗАЦIЯ ВЕБ-ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Автор(и)

  • Юлія Ульяновська Університет митної справи та фінансів, Дніпро
  • Олександр Фірсов Університет митної справи та фінансів, Дніпро
  • Микола Мормуль Університет митної справи та фінансів, Дніпро
  • Денис Пікулін Університет митної справи та фінансів, Дніпро

DOI:

https://doi.org/10.31649/1999-9941-2023-57-2-78-86

Ключові слова:

транспортна мережа, iмiтацiйне моделювання, веб-застосунок

Анотація

Робота присвячена розробцi веб-застосунку для імітаційного моделювання міського дорожнього руху на перехресті. Оскільки на даний час транспортна система не задовольняє на 100% попит через свою моральну застарілість та існування багатьох факторів, що впливають на неї, і які людині важко постійно враховувати, актуальним завданням є автоматизація процесу моделювання транспортних потоків шляхом розробки програмного забезпечення на основі сучасних веб технологій. У роботі проаналізовано класи первiсних та потрiбних даних, логічнi зміннi, класи необхідних функцiй. Розроблено програму на мові програмування JavaScript, зроблено експериментальнi розрахунки. У пiдсумку розроблено веб-застосунок, який спрощує дослідження транспортних ділянок завдяки імітаційному моделюванню, що дозволяє удосконалити моніторинг дорожніх перехресть та підвищити їх пропускну здатність. Веб-застосунок має простий інтуїтивно-зрозумілий інтерфейс та робить перевірку коректності введених даних, що дозволяє працювати з ним людям з мінімальними навичками і без спеціальних знань. Програмне забезпечення було розроблено адаптивно, що дозволяє працювати з ним з будь-якого пристрою, який має встановлений веб-браузер. Завдяки розробці одного головного файлу на мові програмування JavaScript, його легко інтегрувати та використовувати в готових рішеннях на різних мовах як у веб-додатках, так і у програмному забезпечені, наприклад у C# чи C++. Це дозволяє впровадити використання програмного засобу з мінімальними витратами коштів та часу. За рахунок застосування розробленої системи імітаційного моделювання дорожнього руху на перехресті буде значно підвищено ефективність функціонування регульованих перехресть зі світлофорним типом регулювання.

Біографії авторів

Юлія Ульяновська , Університет митної справи та фінансів, Дніпро

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри

Олександр Фірсов , Університет митної справи та фінансів, Дніпро

кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент

Микола Мормуль , Університет митної справи та фінансів, Дніпро

кандидат технічних наук, доцент

Денис Пікулін , Університет митної справи та фінансів, Дніпро

магистр

Посилання

Є. Б. Демченко, А. С. Дорош, І. Я. Сковрон, «Сучасні інформаційні системи на ринку вантажних перевезень України,» Транспортні системи та технології перевезень, вип. 23, с.79–88, 2022.

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: Розпо-рядження Кабінету Міністрів України від 30.05.2018 № 430-р., База даних «Законодавство України». [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/go/430-2018-%D1%80. [Accessed: Sept. 1, 2022].

R. Chinoracky, J. Kurotova, P. Janoskova, «Measuring the impact of digital technologies on transport industry – macroeconomic perspective,» Transportation Research Procedia, Vol. 55, pp. 434-441, 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.07.092. [Accessed: Sept. 30, 2022].

A. Nurpeisovaa, T. Blokhinab, A. Zuevac, S. Kievskayac, V. Varzin, «Infrastructure, technology and financial engineering in the transport services market,» X International Scientific Siberian Transport Forum. Transportation Research Procedia, вип. 63, рр.1396–1403, 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2022.06.150. [Accessed: Sept. 12, 2022].

Е.И. Сукач, «Автоматизация процесса исследования вариантов организации перемещения транспортных потоков в железнодорожной сети,» Математичнi машини і системи, с.161-168, №4 2009. [Online]. Available: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/47333. [Accessed: Sept. 22, 2022].

Н. В. Халіпова, М. О. Сівак, «Аналіз та моделювання обслуговування транспортних потоків в міжнародному пункті пропуску автомобільного транспорту "Тиса”,» Системи та технології, с.5-21, № 1 2017.

О. В. Горбова, О. Д. Мерзлий, «Дослідження автомобільних потоків засобами імітаційного мо-делювання,» Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, с.36–45, № 5(95) 2021.

Е. B. Demchenko, A. S. Dorosh, I. Ya. Skovron, «Suchasni informatsiini systemy na rynku vantazhnykh perevezen Ukrainy,» Transportni systemy ta tekhnolohii perevezen («Modern infor-mation systems in the cargo transportation market of Ukraine,» Transport systems and transportation technologies), vyp. 23, s.79–88, 2022. [in Ukraine].

Pro skhvalennia Natsionalnoi transportnoi stratehii Ukrainy na period do 2030 roku: Rozpo-riadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.05.2018 № 430-r., Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» (On the approval of the National Transport Strategy of Ukraine for the period until 2030: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 30.05.2018 No. 430, Database "Legislation of Ukraine"). [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/go/430-2018-%D1%80. [Accessed: Sept. 1, 2022]. [in Ukraine].

R. Chinoracky, J. Kurotova, P. Janoskova, «Measuring the impact of digital technologies on transport industry – macroeconomic perspective,» Transportation Research Procedia, Vol. 55, pp. 434-441, 2021. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2021.07.092. [Accessed: Sept. 30, 2022]. [in English].

A. Nurpeisovaa, T. Blokhinab, A. Zuevac, S. Kievskayac, V. Varzin, «Infrastructure, technology and financial engineering in the transport services market,» X International Scientific Siberian Transport Forum. Transportation Research Procedia, vyp. 63, rr.1396–1403, 2022. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2022.06.150. [Accessed: Sept. 12, 2022]. [in English].

E.Y. Sukach, «Avtomatyzatsyia protsessa yssledovanyia varyantov orhanyzatsyy peremeshchenyia transportnыkh potokov v zheleznodorozhnoi sety,» Matematychni mashyny i systemy («Automation of the research process of options for the organization of movement of transport flows in the railway network,» Mathematical machines and systems), s.161-168, №4 2009. [Online]. Available: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/47333. [Accessed: Sept. 22, 2022]. [in Ukraine].

N. V. Khalipova, M. O. Sivak, «Analiz ta modeliuvannia obsluhovuvannia transportnykh potokiv v mizhnarodnomu punkti propusku avtomobilnoho transportu "Tysa”,» Systemy ta tekhnolohii («Analysis and modeling of traffic flow maintenance at the international road transport checkpoint "Tysa",» Systems and technologies), s.5-21, № 1 2017. [in Ukraine].

O. V. Horbova, O. D. Merzlyi, «Doslidzhennia avtomobilnykh potokiv zasobamy imitatsiinoho mo-deliuvannia,» Nauka ta prohres transportu. Visnyk Dniprovskoho natsionalnoho univer-sytetu zaliznychnoho transportu imeni akademika V. Lazariana ("Study of traffic flows by means of simulation modeling," Science and Тransport Рrogress. Bulletin of the Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan), s.36–45, № 5(95) 2021. [in Ukraine].

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 179

Опубліковано

2023-09-20

Як цитувати

[1]
Ю. . Ульяновська, О. . Фірсов, М. . Мормуль, і Д. . Пікулін, «ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНА РЕАЛIЗАЦIЯ ВЕБ-ЗАСТОСУНКУ ДЛЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДОРОЖНЬОГО РУХУ», ІТКІ, вип. 57, вип. 2, с. 78–86, Вер 2023.

Номер

Розділ

Інформаційні технології та теорія кодування

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають