МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РЕСУРСІВ В КОМП’ЮТЕРНІЙ SDN-МЕРЕЖІ

Автор(и)

  • Людмила Савицька Вінницький національний технічний університет, Вінниця
  • Тетяна Коробейнікова Національний університет «Львівська політехніка»
  • Ігор Леонтьєв Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна
  • Сергій Богомолов Вінницький національний технічний університет, Вінниця

DOI:

https://doi.org/10.31649/1999-9941-2023-58-3-41-52

Ключові слова:

SDN-мережа, Семантична модель SDN, модель взаємодії мережевої операційної системи та SDN, модель мережі із гнучкими ресурсами, комп'ютерна мережа

Анотація

Анотація. Робота присвячена аналізу та вдосконаленню методів та засобів побудови архітектури програмно-керованих мереж. Важливим аспектом є порівняння відмінностей між керуванням мережі за допомогою традиційних методів та з використання SDN контролера. Основна увага приділяється розробці моделей безпеки на базі програмно-керованих  мереж.

Дослідження ґрунтуються на аналізі конкретних випадків використання таких мереж, включаючи збір думок та експертних оцінок від професіоналів у галузі та використовують загальнодоступну інформацію про методи та засоби безпеки архітектури програмно-керованих мереж. Технологія SDN надає більше гнучкості та швидкості впровадження заходів безпеки, що дозволяє реагувати на загрози в реальному часі. У сучасних умовах, коли кіберзагрози стають складнішими та виразнішими, SDN-мережі дозволяють виявляти атаки, блокувати шкідливі дії та застосовувати політики безпеки в реальному часі. Проте, зростаюча складність кіберзагроз та постійні зміни технологій вимагають подальшого розвитку і вдосконалення інформаційної безпеки ресурсів SDN-мережі компанії. Існує необхідність у подальшому аналізі та вдосконаленні методів та засобів захисту інформаційних та інших ресурсів в комп’ютерних SDN-мережах. Потреба у подальшому аналізі та вдосконаленні методів та засобів захисту інформаційних та інших ресурсів в комп’ютерних SDN-мережах стала фундаментом для проведення цього дослідження. У результаті досягнуто підвищення рівня інформаційної безпеки ресурсів SDN-мережі шляхом: 1) скорочення часу втручання у мережу; 2) застосування вдосконаленого методу оброблення трафіку на основі мережевої безпеки потоку пакетів, що дозволяє бажаним мережевим додаткам ефективно керувати пересиланням.

Біографії авторів

Людмила Савицька , Вінницький національний технічний університет, Вінниця

к. т. н., доцент кафедри обчислювальної техніки, ВНТУ, кафедра обчислювальної техніки, Вінниця

Тетяна Коробейнікова , Національний університет «Львівська політехніка»

к.т.н., доцент кафедри безпеки інформаційних технологій, Національний університет «Львівська політехніка», кафедра безпеки інформаційних технологій

Ігор Леонтьєв , Вінницький національний технічний університет, Вінниця, Україна

магістр кафедри обчислювальної техніки, ВНТУ, кафедра обчислювальної техніки, Вінниця

Сергій Богомолов , Вінницький національний технічний університет, Вінниця

к. т. н., доцент кафедри обчислювальної техніки, ВНТУ, кафедра обчислювальної техніки, Вінниця

Посилання

Todd M. S., Rahman S. M. Complete Network Security Protection for Sme’s Within Limited Resources. International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA). 2013. Vol. 5, no. 6.

Alqahtani H. S. Latest Trends and Future Directions of Cyber Security Information Systems. Journal of Information Engineering and Applications. 2016. Vol. 6, no. 11.

Троян С. О. Захист інформаційних ресурсів. Умань, 2012. 120 с.

Медяник A. Інформаційна безпека та методи захисту інформації. 2020.

Simmons A. Software-Defined Networking (SDN) Explained. Dgtl Infra. URL: https://dgtlinfra.com/software-defined-networking-sdn/.

Ot A. The Software-Defined Networking (SDN) Market in 2022 | Enterprise Storage Forum. Enterprise Storage Forum. URL: https://www.enterprisestorageforum.com/networking/software-defined-networking-market/.

Software-Defined Networking: Challenges and research opportunities for Future Internet / A. Hakiri et al. Computer Networks. 2014. Vol. 75. P. 453–471. URL: https://doi.org/10.1016/j.comnet.2014.10.015.

Ashton, Metzler. The Business Case for Deploying SDN in Enterprise Networks. Leverage technology & talent for success.

Gray K., Nadeau T. D. SDN: Software Defined Networks. Sebastopol : O’Reilly Media, Inc, 2013.

Brief About What does The Future hold for Software Defined Networking (SDN). YourTechDiet. URL: https://yourtechdiet.com/blogs/sdn-future/.

SD-LAN vs LAN – What Are The Key Differences?. Extreme Marketing Team. URL: https://www.extremenetworks.com/extreme-networks-blog/sd-lan-vs-lan-what-are-the-key-differences/.

Селюков О. В. Забезпечення стандартизації параметрів управління для SDN архітектури при надійній передавання інформації / О. В. Селюков, Ю. В. Хмельницький, В.М. Лоза, Р.В. Бойко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса. – 2018. – С. 134–145.

Управління телекомунікаціями із застосуванням новітніх технологій / Кривуца, Стеклов, Беркман та ін.]., 2007. – 384 с. – (Підручник для ВНЗ).

Комп’ютерні мережі: навч. посібник / Т. І. Коробейнікова, С. М. Захарченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2022. – 228 с.

Комп’ютерні мережі:[навчальний посібник] / А. Г.Микитишин, М. М. Митник, П. Д. Стухляк, В. В. Пасічник. – Львів: Магнолія 2006, 2013. – 256 с.

Коробейнікова Т.І. Розгляд архітектури програмно-керованих мереж / Коробейнікова Т.І., Калько Т.С., Лужецька Н. М. // International scientific journal «Grail of Science» – 2023. – № 23 (May, 2023). – С. 228–237. ISSN: 2710–3056. ISBN 979-8-88955-791-3. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.09.06.2023.36

Кононенко А. В. Концепція software-defined-networking та основні принципи openflow / А. В. Кононенко, І. М. Кучма, М. В. Перетятько, В. О. Кацалап, Д. О. Размислов // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв’язку. – 2018. - № 3. – С. 51-58.

Савицька Л.А., Коробейнікова Т.І. Удосконалений метод розробки АРІ підвищеної швидкодії Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія 2021: - №1 (50). – С. 31–35

Савицька Л. А. Програмний модуль попереднього діагностування пацієнтів на основі нейронної мережі Кохонена [Текст] / Л. А. Савицька, Н. В. Добровольська, В. О. Кондратюк // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2023. – № 1. – С. 66-74.

References

Todd M. S., Rahman S. M. Complete Network Security Protection for Sme's Within Limited Resources. International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA). 2013. Vol. 5, no. 6.

Alqahtani H. S. Latest Trends and Future Directions of Cyber Security Information Systems. Journal of Information Engineering and Applications. 2016. Vol. 6, no. 11.

Troyan S. O. Zakhyst informatsiynykh resursiv. Umanʹ, 2012. 120 s.

Medyanyk A. Informatsiyna bezpeka ta metody zakhystu informatsiyi. 2020.

Simmons A. Software-Defined Networking (SDN) Explained. Dgtl Infra. URL: https://dgtlinfra.com/software-defined-networking-sdn/.

Ot A. The Software-Defined Networking (SDN) Market in 2022 | Enterprise Storage Forum. Enterprise Storage Forum. URL: https://www.enterprisestorageforum.com/networking/software-defined-networking-market/.

Software-Defined Networking: Challenges and research opportunities for Future Internet / A. Hakiri et al. Computer Networks. 2014. Vol. 75. P. 453–471. URL: https://doi.org/10.1016/j.comnet.2014.10.015.

Ashton, Metzler. The Business Case for Deploying SDN in Enterprise Networks. Leverage technology & talent for success.

Gray K., Nadeau T. D. SDN: Software Defined Networks. Sebastopol : OʺReilly Media, Inc, 2013.

Brief About What does The Future hold for Software Defined Networking (SDN). YourTechDiet. URL: https://yourtechdiet.com/blogs/sdn-future/.

SD-LAN vs LAN – What Are The Key Differences?. Extreme Marketing Team. URL: https://www.extremenetworks.com/extreme-networks-blog/sd-lan-vs-lan-what-are-the-key-differences/.

Selyukov O. V. Zabezpechennya standartyzatsiyi parametriv upravlinnya dlya SDN arkhitektury pry nadiyniy peredavannya informatsiyi / O. V. Selyukov, YU. V. Khmelʹnytsʹkyy, V.M. Loza, R.V. Boyko // Zbirnyk naukovykh pratsʹ Viysʹkovoho instytutu Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa. – 2018. – S. 134–145.

Upravlinnya telekomunikatsiyamy iz zastosuvannyam novitnikh tekhnolohiy / Kryvutsa, Steklov, Berkman ta in.]., 2007. – 384 s. – (Pidruchnyk dlya VNZ).

Komp'yuterni merezhi: navch. posibnyk / T. I. Korobey̆nikova, S. M. Zakharchenko. – Lʹviv: Vydavnytstvo Lʹvivsʹkoï politekhniky, 2022. – 228 s.

Kompʺyuterni merezhi:[navchalʹnyy posibnyk] / A. H.Mykytyshyn, M. M. Mytnyk, P. D. Stukhlyak, V. V. Pasichnyk. – Lʹviv: Mahnoliya 2006, 2013. – 256 s.

Korobeynikova T.I. Roz·hlyad arkhitektury prohramno-kerovanykh merezh / Korobeynikova T.I., Kalʹko T.S., Luzhetsʹka N. M. // International scientific journal «Grail of Science» – 2023. – № 23 (May, 2023). – S. 228–237. ISSN: 2710–3056. ISBN 979-8-88955-791-3. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.09.06.2023.36

Kononenko A. V. Kontseptsiya software-defined-networking ta osnovni pryntsypy openflow / A. V. Kononenko, I. M. Kuchma, M. V. Peretyatʹko, V. O. Katsalap, D. O. Razmyslov // Naukovi zapysky Ukrayinsʹkoho naukovo-doslidnoho instytutu zvʺyazku. - 2018. - № 3. - S. 51-58.

Savytsʹka L.A., Korobeynikova T.I. Udoskonalenyy metod rozrobky ARI pidvyshchenoyi shvydkodiyi Informatsiyni tekhnolohiyi ta komp`yuterna inzheneriya 2021: - №1 (50). - S. 31–35

Savytsʹka L. A. Prohramnyy modulʹ poperednʹoho diahnostuvannya patsiyentiv na osnovi neyronnoyi merezhi Kokhonena [Tekst] / L. A. Savytsʹka, N. V. Dobrovolʹsʹka, V. O. Kondratyuk // Informatsiyni tekhnolohiyi ta komp`yuterna inzheneriya. – 2023. – № 1. – S. 66-74.

##submission.downloads##

Переглядів анотації: 124

Опубліковано

2023-12-29

Як цитувати

[1]
Л. . Савицька, Т. . Коробейнікова, І. . Леонтьєв, і С. . Богомолов, «МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ РЕСУРСІВ В КОМП’ЮТЕРНІЙ SDN-МЕРЕЖІ», ІТКІ, вип. 58, вип. 3, с. 41–52, Груд 2023.

Номер

Розділ

Комп`ютерні системи та компоненти

Метрики

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають

1 2 > >>